Contoh Teks Sambutan Tirakatan Malam 17 Agustus 2022 Bahasa Jawa, Lengkap Tinggal Edit

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 10:11 WIB
contoh teks sambutan tirakatan 17 agustus bahasa Jawa
contoh teks sambutan tirakatan 17 agustus bahasa Jawa

SurabayaNetwork.id – Malam 17 Agustus 2022 akan segera tiba, tentunya berbagai kegiatan akan dipersiapkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tersebut.

Salah satu acara malam 17 Agustus 2022 adalah tirakatan. Tirakatan adalah sebuah doa dan usaha untuk memaknai kemerdekaan dan perjuangan pahlawan.

Tentunya sebelum acara tirakatan malam 17 Agustus 2022 dimulai, ada beberapa sambutan guna mensukseskan acara tersebut.

Sebagaimana dikutip SurabayaNetwork.id dari laman ndrangsan.com, berikut adalah contoh teks sambutan tirakatan malam 17 Agustus 2022 bahasa jawa yang lengkap tinggal edit.

Baca Juga: Contoh Sambutan Acara Tirakatan 17 Agustus 2022 Bahasa Jawa Tingkat RT RW

Assalamualaikum Wr.Wb

Kula Nuwun,
Para pangemban pangembating praja ingkan dahat kinurmatan, saha sedaya warga … ingkang minulya, ugi dhumateng mudha mudhi ingkang kulla tresnani.

Langkung Rumiyin sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng kula lan panjenengan sedaya dipun keparengaken makempal wonten ing papan punika kanthi kalis nir sambikala boten wonten alangan satunggal punapa, saperlu badhe tirakatan malem 17 Agustus 2022.

Salejengipun, kula ingkang tinenggenah wakiling panitiya ngaturaken sugeng rawuh lan agenging panuwu, awit sedaya warga sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon, murih saged kaleksananing adicara tirakatan malem 17 Agustus 2022 ing wekdal puniko.

Para Bapak, Ibu sarta kadang mitra ingkang satuhu bagyo mulyo, dene wosing gati wigatosing sedya, panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan puniko, saperlu tirakatan, sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti ingkang akarya jagad, mugi mugi Kabupaten … langkung-langkung dusun … ing dinten dinten ingkan badhe dhateng saged manggih rahayu widada nir ing sambikala, tata tentrem kerta raharja tebih saking parang muka, saha para pangemabting praja pinaringan kekiyatan serta kawicaksanaan ingkang linangkung, saengga saged mujudaken bebrayan ingkang adhil makmur lahir lan batin.

Awit titi laksana sampun ndungkap ing kalamangsa ingkang katemtokakenm pramila kanthi ngagunaken asamning Gusti Ingkang maha Agung , tirakatan ing dalu punika kawiwitan.

Ing wasana, mugi keparengan lelenggahan kanthi mardikaning penggaling ngantos saparingpurnaning adicara tirakatan ing dalu punika. Namung kemawon, mbok bilih lampahing adicara punika kirang mranani, panitya nyuwun gunging samodra pangaksami. dene kula pribadi ugi nyuwun lumunturing sih samodra pangkasami menggah solah bawa dalah panantaning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra.

Nuwun
wassalamualaikum Wr.Wb

Baca Juga: Contoh Sambutan Ketua Panitia Lomba 17 Agustus, Lengkap dengan Tema, Singkat dan Mudah Dihafal

Demikian contoh teks sambutan tirakatan malam 17 Agustus 2022 bahasa jawa yang lengkap tinggal edit. Semoga bermanfaat.***

 

Halaman:

Editor: Lukman Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X